28/12/2021 - 09:47

Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 4128/QĐ-UBND, ngày 26-12-2021, ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 để áp dụng miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ.

Các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 để áp dụng miễn thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ là toàn bộ địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện, TP Cần Thơ.

UBND thành phố giao Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chính sách miễn giảm thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn cấp huyện nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện trên cơ sở xác định thời gian cụ thể hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu tác động của dịch COVID-19, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật...

PV

Chia sẻ bài viết