27/03/2008 - 10:03

Huy động 30 ngàn đến 35 ngàn tỉ đồng nguồn vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

(TTXVN)- Ngày 25-3-2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 319/QĐ-TTg về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, tập trung huy động nguồn vốn khoảng 30 ngàn đến 35 ngàn tỉ đồng lập quỹ quay vòng cho một chu kỳ học 5 năm (bình quân gia quyền 1 chu kỳ học là 5 năm gồm 4 năm học và 1 năm ân hạn) để cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (gọi tắt là Chương trình 157), phấn đấu đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên được vay theo chương trình này đạt khoảng 30% số học sinh, sinh viên theo học hàng năm.

Bộ Tài chính chủ động bố trí nguồn từ phát hành trái phiếu Chính phủ, tạm ứng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác với yêu cầu tiết giảm ở mức thấp nhất việc cấp bù của ngân sách nhà nước. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thu hồi số vốn cho vay trong chu kỳ đầu để tạo lập quỹ quay vòng cho vay trong các chu kỳ tiếp theo. Trường hợp nguồn vốn quỹ quay vòng không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn theo quy định trong các chu kỳ tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng dân cư, từ quỹ khuyến học, từ các cá nhân và tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để bù đắp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch tín dụng của Chương trình 157 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cấp bù lãi suất (nếu có) vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt;...

Chia sẻ bài viết