16/06/2020 - 18:09

Đề nghị tạo điều kiện giúp người dân được tách thửa đất

Cử tri quận Ô Môn đề nghị có biện pháp tháo gỡ giúp người dân được tách thửa đất đối với đất thổ cư có diện tích tối thiểu không đảm bảo theo quy định. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Điều 6, Quyết định số 19/2014-QĐ-UBND ngày 24-11-2014 của UBND thành phố, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, quy định: “UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trình UBND quận, huyện xem xét giải quyết một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất ở nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu về bề rộng, chiều sâu của thửa đất được quy định tại Điều 4 của Quyết định này”. Đồng thời, giao “UBND quận, huyện có trách nhiệm xem xét, giải quyết các trường hợp cá biệt theo đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn thông qua Hội đồng tư vấn (thành phần Hội đồng tư vấn do UBND quận, huyện quyết định)”. Như vậy, trường hợp người dân có nhu cầu tách thửa đối với đất ở nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định thuộc thẩm quyền xem xét của UBND quận, huyện.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đang tổng hợp ý kiến đề xuất, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của UBND thành phố. Trong đó, có bổ sung, làm rõ quy định các trường hợp cá biệt (không đảm bảo diện tích tối thiểu) khi thực hiện thủ tục tách thửa để địa phương có cơ sở thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện hoàn thiện dự thảo quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất để trình UBND thành phố ban hành theo quy định.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tách thửa đất