20/09/2023 - 19:15

Đề nghị đổi tên các cầu cho phù hợp

Cử tri quận Cái Răng phản ánh rạch Cái Da có 3 cây cầu đều mang tên Cái Da, gây khó khăn cho việc phân biệt. Cử tri đề nghị thành phố xem xét, điều chỉnh lại hoặc đổi tên các cầu nêu trên. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và Quyết định 987/QĐ- UBND ngày 2-5-2012 của UBND thành phố về việc ủy quyền đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cầu có chiều dài nhịp chính dưới 30m sẽ do UBND quận, huyện xem xét quyết định, các cầu có chiều dài nhịp chính trên 30m sẽ do UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định.

Qua rà soát, 3 cây cầu Cái Da trên địa bàn quận Cái Răng có chiều dài như sau: (1) Cầu Cái Da (từ khu dân cư Nam Long nối qua khu Văn hóa Tây Đô) có chiều dài nhịp chính 18,6m: việc đặt, đổi tên thuộc thẩm quyền xem xét của UBND quận Cái Răng (2) Cầu Cái Da (đi qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) có chiều dài nhịp chính 42m: việc đặt, đổi tên thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố (3) Cầu Cái Da (ngoài quốc lộ): có chiều dài nhịp chính 42m: việc đặt, đổi tên thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Tiếp thu phản ánh cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND quận Cái Răng tiến hành khảo sát, tham mưu thực hiện việc điều chỉnh theo đúng thẩm quyền quy định.

Chia sẻ bài viết