10/06/2013 - 22:22

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chiều 10-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản, một kho báu vô cùng quý giá về tư tưởng xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là một bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ di sản, kho báu đó. Bác đã dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm đượm truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Bác chỉ ra: Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển đất nước và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Người, 65 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước vượt mọi khó khăn gian khổ làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiêu biểu là các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", "Thanh niên lập nghiệp", "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì Trường Sa thân yêu", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"… đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: Các phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục, có nơi còn hình thức. Trong khen thưởng, chưa quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp. Một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu, chưa tạo được sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung mang tính lý luận và thực tiễn để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua, từ đó tham gia tích cực vào các phong trào thi đua trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các đại biểu đề xuất với Đảng và Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng; các giải pháp đổi mới công tác thi đua để thi đua thiết thực hơn, các phong trào thi đua có nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của các ngành, các cấp. Hình thức phát động phải đa dạng, phong phú để khuyến khích nhiều người tham gia hưởng ứng. Công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước cần được tăng cường và đổi mới, qua đó biểu dương, tôn vinh người tốt việc tốt. Các cấp, các ngành cần tiếp tục có những biện pháp xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết