28/09/2023 - 09:54

Đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam trên môi trường không gian mạng 

Bài 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trên môi trường không gian mạng

*HOÀI THU - KIỀU CHINH - QUỐC THÁI

Công tác đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trên không gian mạng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi công tác tuyên truyền, định hướng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch chưa kịp thời, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trên không gian mạng, cả hệ thống chính trị cần triển khai nhiều biện pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên năm 2023, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên. Ảnh: Quốc Thái.

*  Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Đảng về quyền con người.

- Để tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trên không gian mạng, trước hết, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam vừa đảm bảo các quyền con người trên không gian mạng, vừa đảm bảo công tác quản lý, chủ động ngăn chặn, xử lý công khai, minh bạch các âm mưu, thủ đoạn sử dụng dân chủ, quyền con người như một công cụ “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong không gian mạng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng, thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch trên lĩnh vực quyền con người để đề xuất giải pháp phù hợp. Theo Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, thời gian tới sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác phát ngôn, cung cấp các thông tin chính thống không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá. Tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin trên các website, blog, facebook của hệ thống Ban Chỉ đạo 35 thành phố để đăng bài định hướng và đấu tranh phản bác công khai, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận.

- Tăng cường ngăn chặn và thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng các vấn đề về quyền con người để chống phá, xuyên tạc, kích động trên không gian mạng bằng cả hình thức xử phạt hành chính lẫn hình sự, công bố trên các phương tiện đại chúng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, tạo được tính răng đe, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Là lực lượng chủ công, công an các tỉnh, thành trên cả nước cần tập trung chỉ đạo, triển khai các nội dung, chương trình công tác về bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ðồng thời, làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác cho quần chúng nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tại Cần Thơ, Ðảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố về công tác đảm bảo an ninh mạng. Ðồng thời, tổ chức nắm tình hình “từ sớm, từ xa” đối với công tác đảm bảo an ninh, hoạt động chống phá của các “hội, nhóm”, đối tượng trọng điểm trên không gian mạng; các phương thức thủ đoạn, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh phù hợp tình hình thực tiễn.

* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục

Đây là giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài để mỗi người dân trở thành bộ lọc thông tin hiệu quả cho chính mình và cộng đồng. Để làm tốt công tác này, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần giúp cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức, nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Đồng thời, hiểu rõ sự đúng đắn của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các vấn đề về quyền con người; nâng cao nhận thức và năng lực tự sàng lọc thông tin của người dân và cộng đồng, hình thành thói quen hành xử tích cực trên môi trường mạng.

Theo Ban Chỉ đạo 35 Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt để định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để phát hiện, đấu tranh gỡ bỏ các trang web, blog, mạng xã hội có thông tin xấu, độc.

Công an TP Cần Thơ hướng dẫn người dân cách tiếp nhận, chia sẻ thông tin, tố giác tội phạm và cách sử mạng xã hội đúng quy định thông qua việc tuyên truyền trên các nhóm zalo. Ảnh: KIỀU CHINH

Các báo, tạp chí điện tử cần làm tốt công tác tư tưởng và giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước luôn có những diễn biến mới, phức tạp. Cụ thể, cần tăng cường mở mới và phát triển các chuyên trang, chuyên mục mang tính chuyên sâu về đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, như: “Chống các quan điểm sai trái, thù địch”; “Sự kiện - bình luận”; “Nghiên cứu trao đổi”; “Diễn đàn”... Các chuyên mục cần vạch trần thực chất âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bản chất phản động, phản khoa học và tính chất nguy hiểm, tác hại của âm mưu, thủ đoạn đó. Đồng thời, khẳng định giá trị, tính chân lý, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng mà nhân dân ta đang phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng, bản chất tốt đẹp của chế độ...

Theo Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, học sinh, sinh viên và một bộ phận thanh niên do chưa đủ nhận thức nên dễ bị tác động khi tiếp cận những thông tin xấu, độc. Vì vậy, “vaccine”, giúp thanh niên “miễn dịch” với thông tin xấu, độc chính là chủ động cung cấp thông tin chính thống, tạo môi trường giúp đoàn viên thanh niên (ÐVTN) học tập, nghiên cứu đầy đủ về lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho rằng, cần duy trì và phát triển mô hình câu lạc bộ Lý luận trẻ, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao nhận thức, hun đúc tư tưởng, bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN; chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia xử lý thông tin trên mạng, sử dụng hiệu quả các ứng dụng nhắn tin để chỉ đạo lực lượng này kịp thời phát hiện và xử lý các sản phẩm văn hóa xấu độc.

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, nhằm kịp thời thông tin về tình hình thời sự cho ÐVTN, định kỳ hằng quý, Thành đoàn tổ chức hội nghị giao ban an ninh tư tưởng. Ban Tuyên giáo Thành đoàn tăng cường thông tin, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, Ðoàn trên fanpage “Tuổi trẻ Tây Ðô”; đồng thời, tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của thành phố.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên - những công dân trẻ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang fanpage, group, trang Facebook, Zalo, kênh Youtube, blog. Phát triển các trang fanpage, group, Facebook, Zalo, kênh Youtube, blog tuyên truyền bảo đảm bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động; xây dựng các chuyên mục thông tin chống lại các luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi “Tìm hiểu quyền con người”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…

* Chủ động và tích cực trong đấu tranh ngoại giao trên lĩnh vực nhân quyền  

Đây là phương thức hiệu quả trong tình hình hiện nay, đặc biệt thông qua các kênh ngoại giao chính thức. Đây là các kênh quan trọng trong việc đấu tranh nhằm bảo vệ và khẳng định các giá trị nền tảng của chế độ, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề quyền con người. Ngoài ra, sẵn sàng đối thoại và tiếp đón các cơ quan nhân quyền quốc tế đến Việt Nam để kiểm tra việc thực hiện đảm bảo các vấn đề nhân quyền.

 Cần thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác khu vực và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp ứng phó với các sự cố tấn công vào các cơ sở hạ tầng thông tin; giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm bất hợp pháp đến hệ thống mạng; yêu cầu các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, gỡ bỏ các trang có thông tin sai lệch, xuyên tạc, không đúng về tình hình Việt Nam.

- Bên cạnh những giải pháp nêu trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi về công nghệ thông tin, có khả năng thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở, với đặc trưng tự do, nên không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam trên môi trường không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, là cả quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao sẽ làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam trên không gian mạng, một trong những liều “vắc-xin” là cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống để nâng cao nhận thức, tri thức cho người dân. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp mỗi cá nhân đủ sức nhận thức, phân biệt đúng - sai, tích cực - tiêu cực, tốt - xấu, từ đó, tạo nên “sức đề kháng” trước những thông tin sai lệch, phản động.

Chia sẻ bài viết