09/03/2008 - 09:53

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Đảng ta luôn coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Ngày 8-3 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự cuộc làm việc có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và nghe đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ báo cáo về tình hình công tác tổ chức sau khi hợp nhất hai Bộ NN và PTNT và Bộ Thủy sản thành Bộ NN và PTNT; tình hình nông nghiệp, nông thôn những năm vừa qua và một số nhiệm vụ cấp bách trong năm 2008; kết quả quản lý và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định số 170/2004, Nghị định số 200/2004 của Chính phủ.

Sau khi nhiệt liệt biểu dương những thành tích và tiến bộ của toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên và lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, sau những năm đổi mới, nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển tương đối toàn diện, tăng trưởng nhanh, tạo ra khối lượng hàng hóa nông lâm sản lớn, làm cho nước ta hoàn toàn tự chủ về lương thực và đảm bảo dự trữ quốc gia. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã và đang được đa dạng hóa. Đã có nhiều cố gắng nghiên cứu, áp dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến sản phẩm. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn được chú trọng. Đời sống của nông dân ở các vùng, miền được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được bảo đảm. Đồng chí khẳng định, những thành tựu đó đã góp phần rất quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng ta luôn coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân. Các Đại hội VII, VIII, IX và X của Đảng đã cụ thể hóa và phát triển các nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, coi đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt, Đại hội X của Đảng chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Để cụ thể hóa vấn đề này, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng đề án “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020”, trong đó Bộ NN và PTNT có đóng góp rất quan trọng. Tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư gợi ý một số điểm mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là làm thế nào để nâng cao năng suất, số lượng, chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất. Để làm được việc này cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức lại sản xuất; phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung; thực hiện cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa; thực hiện có hiệu quả chương trình bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững rừng sản xuất; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn đi đôi với bảo vệ môi trường... Làm thế nào để giữ vững và phát triển thị trường hàng hóa nông - lâm sản Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế. Cần có sự tổng kết, đánh giá các mô hình đã thực hiện như hộ nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại sản xuất. Cần tập trung nâng cao trình độ, kỹ năng của lực lượng lao động trong nông nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn, thu hẹp chênh lệch trong thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các nhóm dân cư. Đồng chí nhấn mạnh, đây là những vấn đề phải tập trung giải quyết vì sự phát triển bền vững, vì yêu cầu bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Bộ NN & PTNT thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Bộ cần nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách cụ thể, tham mưu cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết tốt vấn đề nông dân trong giai đoạn mới.

ĐỨC LỢI (TTXVN)


ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết