24/06/2008 - 08:59

Công bố 4 Luật và một số điều chỉnh mới

Sáng 23-6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố 4 Luật: Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế giá trị gia tăng; Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Trưng mua, trưng dụng tài sản, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 3-6-2008.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm 4 chương, 20 điều. Điểm nổi bật trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 là giảm mức động viên từ 28% xuống còn 25% đồng thời với việc cải cách toàn diện về ưu đãi thuế nhằm khuyến khích cao đối với toàn bộ nền kinh tế, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện tăng tích lũy, tích tụ thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Luật thuế giá trị gia tăng gồm 4 chương, 16 điều. So với Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, Luật thuế giá trị gia tăng lần này có điểm mới là thay thế quy định “thời gian kê khai khấu trừ thuế đầu vào tối đa là ba tháng, kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh” bằng quy định “Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trong thời hạn tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót”. Quy định rõ về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; bổ sung quy định hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế đầu vào...

Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định... Luật này gồm 6 chương, 39 điều.

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản, gồm 4 chương, 42 điều, quy định về việc việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng dụng; quyền và nghĩa vụ của người khác có liên quan đến việc trưng mua, trưng dụng tài sản.

Cả 4 luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết