30/01/2010 - 10:36

ĐỒNG CHÍ HỒ ĐỨC VIỆT:

Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Chiều 29-1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: năm 2010, công tác xây dựng Đảng phải góp phần chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có chất lượng các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) và các nhiệm vụ thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính Đảng với cách làm, phương pháp đổi mới để mang lại hiệu quả tích cực. Toàn ngành tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng các cơ quan làm công tác xây dựng Đảng vững mạnh, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị một bước cho tương lai.

Đồng chí Hồ Đức Việt nhấn mạnh, Đại hội XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh mới với những yêu cầu, nội dung và cách thức tiến hành mới. Đại hội XI của Đảng sẽ xác định những mục tiêu, định hướng, quan điểm phát triển, những khâu đột phá, chiến lược phát triển mới; bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp cần quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt 4 yêu cầu mà Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra; theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức; bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Đại hội đảng bộ các cấp phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 cần phải được tiếp tục cải tiến, mở rộng dân chủ; thực hiện đúng quy chế, quy trình, quy định của Trung ương; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ; nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội; lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương thí điểm. Những người được lựa chọn, giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải có đủ tiêu chuẩn quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ; tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết và tận tụy phục vụ nhân dân. Cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý những vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không cơ cấu vào cấp ủy những đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy đảng phải lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; tập trung giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết