17/09/2012 - 23:06

ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thật sự gương mẫu để cấp dưới noi theo

 

Ngay sau khi hoàn thành đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ (BTV) và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết 12 NQ/TW, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"(gọi tắt là NQTƯ4), hôm nay, ngày 18-9, BTV Thành ủy tiến hành cuộc họp hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân BTV các Quận, Huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, về nội dung trên.

* Trước hết, xin đồng chí Bí thư Thành ủy thông tin sơ bộ về kết quả đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể BTV và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy theo tinh thần NQTƯ4 ?

- Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-1-2012 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", BTV Thành ủy đã tập trung chỉ đạo, tích cực chuẩn bị các bước công việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung kiểm điểm bám sát vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết nêu, gợi ý của Bộ Chính trị, các Ban xây dựng Đảng Trung ương và góp ý của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. BTV Thành ủy dành thời gian gần 6 ngày để góp ý, kiểm điểm, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; gắn trách nhiệm của cá nhân từng đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy với ưu, khuyết điểm trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm và xây dựng, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy phát biểu trên một trăm lượt ý kiến, có đồng chí phát biểu nhiều lần, nội dung phát biểu được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, tâm huyết, thẳng thắn, chân thành, đúng trọng tâm.

Tôi cho đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng nhất của tập thể BTV Thành ủy; trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, khách quan, không phiến diện; chỉ ra những thành tựu đạt được và những yếu kém, khuyết điểm; phân tích toàn diện cả nguyên nhân khách quan và nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục của BTV Thành ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2012 và những năm tiếp theo.

* Thưa đồng chí, để đợt kiểm điểm tiến hành đạt chất lượng, yêu cầu đề ra, các bước chuẩn bị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ4 được BTV Thành ủy Cần Thơ thực hiện ra sao?

- Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", BTV Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết nghiêm túc trong toàn Đảng bộ thành phố.

Để thực hiện Nghị quyết đạt kết quả như mong muốn với quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng, Bộ Chính trị tiếp đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-2-2012, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 về thực hiện NQTƯ4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Quán triệt quan điểm đó, BTV Thành ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện (Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 27-3-2012) và chỉ đạo các Ban Đảng Thành ủy có hướng dẫn cụ thể theo chức năng; tổ chức thực hiện nghiêm trong toàn hệ thống chính trị của thành phố; khẩn trương chuẩn bị các bước, như: Thành lập Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực; lấy ý kiến góp ý của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng (ban cán sự đảng, đảng đoàn), lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của cấp mình và các đồng chí nguyên là cấp ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu; tổng hợp các ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân được tập hợp và là cơ sở để tập thể, cá nhân Ủy viên BTV Thành ủy tiến hành kiểm điểm theo đúng Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 14/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và đúng kế hoạch đề ra. Các giải trình của Ban cán sự Đảng UBND thành phố và các Ban Đảng Thành ủy rất cụ thể, rõ ràng. Nhiều đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy đã chỉnh sửa bản tự kiểm điểm cá nhân đến 6 lần, số trang bản kiểm điểm của mỗi đồng chí ít nhất là 5 trang và nhiều nhất là 15 trang (kể cả bản giải trình). Điều đó cho thấy các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy chuẩn bị rất nghiêm túc.

* Thưa đồng chí, nội dung đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vừa qua tập trung vào những vấn đề gì?

- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ căn cứ vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu:

Một là, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Hai là, về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong ba nội dung nêu trên, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, chi phối hai nội dung sau; kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị, góp ý của các Ban xây dựng Đảng Trung ương và các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân từng đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy.

* Thưa đồng chí, tiếp sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình này, BTV Thành ủy chỉ đạo những công việc gì cần tập trung thực hiện, chấn chỉnh, khắc phục ngay?

- Để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, BTV Thành ủy thống nhất thực hiện đồng bộ theo 5 nhóm giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nhằm xây dựng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn...; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Khắc phục nhanh nhất những hạn chế khuyết điểm theo nội dung Kết luận số 20-KL/TU, ngày 17-9-2012 của BTV Thành ủy tại hai đợt họp kiểm điểm tập thể và cá nhân BTV Thành ủy.

Trước mắt, BTV Thành ủy tập trung chỉ đạo sâu sát, tiến hành phân công các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, các đồng chí ở các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm ở các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND thành phố đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt cho nhân dân, kịp thời xử lý, thay thế cán bộ các cấp không hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra công tác quy hoạch, triển khai các quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý dự án đúng quy định, xóa dự án treo nhiều năm, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; xử lý nghiêm cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tiêu cực; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ một số việc chưa đủ thông tin để kết luận; làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chủ động hơn, quyết liệt hơn trong chỉ đạo công việc trên từng lĩnh vực cá nhân được phân công phụ trách và phải thật sự gương mẫu để cấp dưới noi theo.

* Thưa đồng chí, để công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ4 sắp tới đạt kết quả, các yêu cầu đề ra, các cấp ủy đảng cần lưu ý những vấn đề gì?

-Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương thực hiện theo đúng Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 27-3-2012 của BTV Thành ủy và Hướng dẫn của các Ban Đảng Thành ủy; kiểm điểm đối với tập thể, cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, cần tiến hành thật nghiêm túc, với tinh thần xây dựng, đoàn kết nội bộ; nơi nào kiểm điểm không đạt yêu cầu phải kiểm điểm lại. Để đợt kiểm điểm đạt kết quả, tập thể BTV, cá nhân từng Ủy viên BTV các cấp ủy đảng và nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo...

* Xin cảm ơn đồng chí!

QUỐC TRƯỞNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết