06/12/2008 - 09:09

Các Luật Bảo hiểm y tế, Giao thông đường bộ (sửa đổi), Công nghệ cao và Đa dạng sinh học có hiệu lực từ 1-7-2009

Ngày 5-12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật bảo hiểm y tế; Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật đa dạng sinh học và Luật công nghệ cao đã được Quốc hội kỳ họp khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13-11-2008. Theo đó, 4 Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2009.

Luật bảo hiểm y tế gồm 10 chương và 52 điều, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo hiểm y tế, thực hiện mục tiêu y tế toàn dân, từng bước đạt tới sự công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe;thể hiện chính sách an sinh xã hội do Nhà nước thực hiện, không nhằm mục đích lợi nhuận. Luật bảo hiểm y tế quy định cụ thể 24 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và một nhóm đối tượng khác để Chính phủ tùy tình hình cụ thể quy định thêm nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (điều 12). Trong số 24 nhóm đối tượng được xác định cụ thể, 11 đối tượng được cấp thẻ BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm ( trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, bảo trợ xã hội, người nghèo, người cao tuổi...).

Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) gồm 8 chương và 89 điều, trong đó có 03 điều được giữ nguyên về nội dung và kết cấu của Luật năm 2001; 68 điều được bổ sung, sửa đổi và 18 điều mới so với Luật GTĐB năm 2001. Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) bổ sung một số quy định về quy tắc GTĐB như đèn tín hiệu giao thông; dừng xe, đỗ xe trên đường; quy định cụ thể về độ tuổi trẻ em được chở thêm trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp; bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy; trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn giao thông...).

Luật Đa dạng sinh học gồm 8 chương và 78 điều thể chế hóa các chủ trương của Đảng về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học thể hiện trong các Nghị quyết qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trên cơ sở phân công, phân cấp rõ ràng, hợp lý giữa các cơ quan Trung ương, giữa Trung ương và địa phương.

Luật Công nghệ cao được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, vững chắc và thông thoáng cho hoạt động ứng dụng và phát triển CNC, đặc biệt là chính sách coi đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ cao là giải pháp đặc biệt có tính đột phá nhanh chóng nâng cao năng xuất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, các ngành kinh tế - kỹ thuật và của toàn nền kinh tế Việt Nam.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết