10/11/2018 - 16:01

Báo cáo tình hình thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

(CT) - Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg và Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn thành phố. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện các báo cáo, trình UBND thành phố trước ngày 12-11-2018.

Theo đó, một số nội dung về thực thi pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan ở Cần Thơ sẽ được đề cập như: công tác triển khai, tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, vận hành liên thông dữ liệu về quyền tác giả, quyền liên quan…

PV

Chia sẻ bài viết