01/07/2017 - 16:14

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng

(CT)- Ngày 30-6-2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng. Thạc sĩ Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thạc sĩ Trần Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, tham luận về: Đặc điểm của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TP Cần Thơ; đột phá trong sinh hoạt chi bộ đối với tổ chức cơ sở Đảng; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở; nội dung cần thiết trong xây dựng mô hình thực nghiệm "Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt Đảng ở TP Cần Thơ". Các đại biểu cũng đã thảo luận, tham luận về thực tiễn và bài học kinh nghiệm từ việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong thông tin công tác tuyên giáo hằng tháng và chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng ở các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Hầu hết các thảo luận, tham luận đều khẳng định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, là một trong những biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Hội thảo nhằm tập hợp các ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm phục vụ nghiên cứu Đề tài khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc TP Cần Thơ" theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND của UBND thành phố.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết