10/07/2024 - 20:53

Ðề nghị thực hiện phân cấp quản lý đối với các cơ sở y tế

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp quản lý đối với các cơ sở y tế khi đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Theo Quyết định số 25/2022/QÐ-UBND của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; Quyết định số 09/2021/QÐ-UBND của UBND thành phố về việc phân cấp quản lý công chức; Quyết định số 01/2022/QÐ-UBND của UBND thành phố về việc quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Sở Y tế đã phân cấp các đơn vị trực thuộc nhiều nội dung có liên quan.

Cụ thể như sau: nâng lương thường xuyên; giải quyết công chức, viên chức đi nước ngoài tham quan, du lịch, hội thảo, hội nghị từ chức danh trưởng khoa, phòng và tương đương trở xuống. Rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch các chức danh từ trưởng khoa, phòng trở xuống; bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới, điều động bổ nhiệm các chức danh từ trưởng khoa, phòng trở xuống thuộc đơn vị. Công tác tuyển dụng viên chức (đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên trình Sở Y tế phê duyệt kế hoạch tuyển dụng sẽ tiến hành trình tuyển dụng). Ðồng thời, phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với đơn vị bảo đảm tự chủ về chi thường xuyên.

Thời gian tới, Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện thống nhất trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương...

Chia sẻ bài viết