03/08/2020 - 20:27

Ðề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) thành phố như sau:

Ngành GD&ÐT xác định việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng phát huy phẩm chất năng động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên trẻ là khâu đột phá. Sở GD&ÐT đã thực hiện việc cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm và khung năng lực đã được phê duyệt. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc phân công nhiệm vụ của các đơn vị, bảo đảm đúng người, đúng việc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Căn cứ Quyết định số 3177/QÐ-UBND của UBND thành phố về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ÐT; Công văn số 294/SNV-CCVC của Sở Nội vụ thành phố về việc hoàn thiện các nội dung của Ðề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Sở GD&ÐT đã có Công văn số 557/SGDÐT-TCCB về việc hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bản mô tả công việc, khung năng lực của các đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị, Sở GD&ÐT đã ban hành quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực cho cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. 

Ðồng thời, quản lý chặt chẽ dữ liệu thông tin đội ngũ công chức, viên chức của ngành thông qua việc xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm khai thác thông tin cán bộ, công chức, viên chức của UBND thành phố. Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chia sẻ bài viết