03/11/2018 - 16:14

Xúc tiến lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3702/UBND-TH về việc lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát thẩm quyền phê duyệt chủ trương và quy trình lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo đúng quy định pháp luật hiện hành; qua đó đề xuất cụ thể trình UBND thành phố trước ngày 15-11-2018. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng cơ quan liên quan tham mưu việc thành lập Hội đồng Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình UBND thành phố trước ngày 15-11-2018. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng cơ quan liên quan tham mưu về kinh phí thực hiện việc lập Quy hoạch và hoạt động của Hội đồng Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng trình UBND thành phố trước ngày 15-11-2018.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết