10/01/2016 - 16:02

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015, giai đoạn 5 năm 2011-2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành NN&PTNT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Toàn ngành NN&PTNT ra sức khắc phục hạn chế, tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực NN&PTNT. Quan tâm hoàn thiện thể chế và các cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung chỉ đạo, quản lý có hiệu quả chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu vực nông thôn. Tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu…

Chia sẻ bài viết