18/06/2011 - 08:15

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Ngày 17-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Báo cáo tình hình công nhân viên chức lao động và kết quả hoạt động công đoàn sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nêu rõ: Công nhân viên chức lao động cả nước tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. 3 năm qua, cả nước đã thành lập mới được 12.333 công đoàn cơ sở, kết nạp 1.863.887 đoàn viên. Tính đến tháng 12-2010, cả nước có gần 7,1 triệu đoàn viên và hơn 106.000 công đoàn cơ sở. Công đoàn các cấp đã chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp ngoài nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đông đoàn viên; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng. Năm 2010 đã có 15.221 công nhân lao động được kết nạp Đảng, tăng 4,85%. Các cấp công đoàn đã động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn. Trên lĩnh vực đối ngoại, Công đoàn Việt Nam đã phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 tổ chức quốc tế, công đoàn quốc tế, công đoàn quốc gia... bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế đất nước và Công đoàn trên thế giới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ hết sức quan trọng không chỉ của Công đoàn, mà của cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, việc triển khai Nghị quyết 20/NQ-TW đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, không chỉ nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, mà nhằm xây dựng và phát triển vững mạnh, toàn diện giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 20, trước hết cần bám sát các nội dung, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra; nhìn nhận, đánh giá đúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, những nội dung cần bổ sung, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm; từng bước tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách; tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tầm quan trọng của việc xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng nước ta...

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết