17/09/2018 - 07:36

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thới Hưng

Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự là công bộc của dân

Đảng ta rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ (CB), nhất là đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý đủ tầm, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đến nay, đội ngũ CB các cấp đã trưởng thành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế mà tiêu biểu là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong CB, đảng viên (ĐV) làm suy giảm lòng tin của nhân dân.

Theo tôi, để khắc phục tình trạng trên, cần thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05). Trong đó, cần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong CB, ĐV nhằm chỉ cho nhau những khuyết điểm để khắc phục. Đồng thời, kiên quyết phê bình những CB, ĐV chưa chuyển biến trong cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Chúng ta cũng cần có giải pháp để mỗi CB, ĐV nhìn thẳng sự thật, soi rọi bản thân từ đó tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là CB lãnh đạo, quản lý.

Song song đó, cần phải có giải pháp quyết liệt, triệt để hơn để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực trong CB, ĐV. Cần thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của CB, công chức, nhất là những vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực; mạnh dạn thay thế những CB kém phẩm chất, năng lực trong tổ chức bộ máy. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản của CB nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực...

Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi CB, ĐV phải kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời nhân dân và phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân… để thật sự là “công bộc” của nhân dân...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết