03/04/2021 - 17:47

Vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của đại biểu HÐND được quy định như thế nào?

Hỏi: Vị trí, vai trò của đại biểu HÐND được quy định như thế nào?

Ðáp: Ðại biểu HÐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HÐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Có trách nhiệm vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của HÐND, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước. Ðại biểu HÐND bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HÐND.

Hỏi: Quyền và trách nhiệm của đại biểu HÐND được quy định như thế nào?

Ðáp: Về quyền của đại biểu HÐND, gồm có:

- Quyền chất vấn Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

- Quyền kiến nghị HÐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HÐND bầu; kiến nghị tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, phiên họp kín của HÐND và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.

- Quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

Về trách nhiệm của Ðại biểu HÐND, gồm có:

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HÐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HÐND. Ðại biểu HÐND không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch HÐND. Trường hợp đại biểu HÐND không tham dự các kỳ họp liên tục trong 1 năm mà không có lý do thì Thường trực HÐND phải báo cáo HÐND để bãi nhiệm đại biểu HÐND đó.

Ðại biểu HÐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và HÐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Sau mỗi kỳ họp HÐND, đại biểu HÐND có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HÐND, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

Ðại biểu HÐND có trách nhiệm tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.

Nguồn: Tài liệu Hỏi - Ðáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ biên soạn)

Chia sẻ bài viết