18/03/2009 - 08:42

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đến với các vùng đồng bào dân tộc 

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận, nhấn mạnh thành quả phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số những năm qua đã từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thành quả này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của các vùng dân tộc thiểu số, đồng thời thể hiện cố gắng của đồng bào các dân tộc thiểu số.

 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, trao đổi ý kiến với lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Dân tộc. Ảnh: DangCongsan.Vn.

Đề cập những nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Công tác dân tộc phải tích cực tuyên truyền, vận động để đồng bào cảnh giác với những luận điệu, âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết, nhận thức được tác hại của các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. Cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể phải phải gắn suy nghĩ, việc làm của mình với tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận cấu thành của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, luôn một lòng đoàn kết, đóng góp tích cực trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước cũng lưu ý, do đặc điểm tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, chưa tiếp cận đầy đủ các chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội... Những khó khăn này một phần do khách quan, nhưng Ủy ban Dân tộc, các bộ, địa phương cũng cần kiểm điểm lại trách nhiệm của mình để từ đó kiến nghị sâu sắc, thiết thực hơn với Đảng và Nhà nước về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 9).

Về chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch nước góp ý: Phải định hình hướng phát triển sản xuất trong điều kiện đặc thù của các dân tộc thiểu số. Trước mắt cần tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư đến với các vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, văn hóa... Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy chúng ta “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trong bối cảnh hội nhập phát triển, CNH, HĐH đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng phải được phát huy hơn nữa.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết