10/09/2012 - 21:52

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Khoa học - Công nghệ

Ngày 10-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Bộ Khoa học - Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị Đề án “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 6, Khóa XI.

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (Khóa XI) và chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân cho biết: Những năm qua, hoạt động của ngành khoa học và công nghệ nói chung, Bộ Khoa học - Công nghệ nói riêng tập trung thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đáp ứng tốt hơn, kịp thời hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ trực tiếp quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới và đất nước đang gặp nhiều khó khăn thách thức.

Bộ Khoa học - Công nghệ đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, doanh nhân, nhà quản lý... tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo, tạo động lực cho khoa học - công nghệ phát triển.

Bộ Khoa học - Công nghệ cũng đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tạo tác động tích cực làm tăng đầu tư của khu vực ngoài ngân sách cho khoa học và công nghệ. Cụ thể là hỗ trợ việc tìm kiếm, trao đổi công nghệ, chuyên gia công nghệ với nước ngoài; thí điểm hỗ trợ một số nhóm nghiên cứu mạnh, có tiềm năng trong các trường đại học hợp tác nghiên cứu với các viện nghiên cứu ở nước ngoài hoàn thiện công nghệ, chuyển giao cho các doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp hình thành viện, trung tâm nghiên cứu trong doanh nghiệp để phục vụ quá trình đổi mới công nghệ, giải quyết các vấn đề khoa học - công nghệ ở trình độ cao, phục vụ sản xuất các sản phẩm trọng điểm của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp và quốc gia.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các nhà khoa học là đại diện cho các bậc hiền tài, nguyên khí của quốc gia. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho phát triển khoa học và công nghệ.

Mặc dù điều kiện kinh tế tài chính có hạn, điểm xuất phát thấp, nhưng hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua đã đạt những kết quả đáng tự hào, cả về xây dựng cơ chế chính sách, luật pháp, quản lý và sử dụng ngân sách, huy động nguồn lực tài chính, đổi mới phương thức tổ chức, làm việc của các tổ chức khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển thị trường... Những thành tựu khoa học công nghệ bao gồm cả khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng... đã đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời gian qua.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Bộ Khoa học - Công nghệ cần hết sức quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người, tổ chức, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, coi đây là tiền đề quan trọng để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ tiếp tục phát huy trí tuệ, hoàn thiện Đề án “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 6, Khóa XI sắp tới; đồng thời chuẩn bị thật tốt cho việc triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách được thông qua, để khoa học - công nghệ nước nhà tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, thực sự là động lực then chốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết