09/05/2021 - 18:18

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026:

- Phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo 100% đại biểu HĐND các cấp tham gia, đặc biệt, là nắm vững các văn bản có liên quan đến hoạt động dân cử, như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020... Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND các cấp.

- Trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn hoạt động của HĐND; chủ động tổ chức rà soát theo thẩm quyền, ban hành các quy chế, nội quy liên quan đến hoạt động của HĐND…

- Tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các cấp, tổ đại biểu HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan; kiểm tra, rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành các quy chế phối hợp hoạt động phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật.

- Nâng cao chất lượng hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của thường trực HĐND thành phố với thường trực HĐND quận, huyện theo chiều sâu, tập trung vào các chủ đề đại biểu còn hạn chế, còn khó khăn trong quá trình hoạt động hay gặp phải.

- Đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; quan tâm tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của bộ phận giúp việc văn phòng HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức văn phòng HĐND, UBND cấp huyện, xã; đảm bảo các điều kiện phương tiện, kinh phí để thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ, giúp việc cho hoạt động của HĐND, thường trực HĐND và các cơ quan của HĐND…

Chia sẻ bài viết