17/05/2021 - 22:12

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Mặt được:

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Ðô thị HÐND thành phố luôn “trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết”, phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào nhiều quyết sách lớn của HÐND thành phố.

Các thành viên của Ban Ðô thị luôn thể hiện sự đoàn kết, rất tâm huyết, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HÐND thành phố nói chung.

Ban Ðô thị đã thẩm tra đầy đủ các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình HÐND thông qua tại các kỳ họp theo đúng thẩm quyền. Ðồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc điều hòa, phối hợp với Thường trực HÐND, các ban của HÐND thành phố, Văn phòng HÐND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng nghị quyết HÐND thành phố ban hành.

Các nội dung giám sát được Ban Ðô thị thực hiện theo nghị quyết HÐND thành phố và chọn lọc kỹ, cụ thể, thiết thực trên cơ sở những vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc của cử tri. Công tác giám sát, khảo sát tuân thủ đúng quy trình, quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các báo cáo đánh giá, kết luận, kiến nghị giám sát của Ban Ðô thị được Thường trực HÐND thành phố thống nhất và có ý kiến đến UBND thành phố có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện.

Công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri luôn được lãnh đạo Ban quan tâm, theo dõi, rà soát thường xuyên. Qua đó, đề nghị UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị và kịp thời thông tin đến cử tri.

Với những kết quả đạt được, Ban Ðô thị đạt được danh hiệu thi đua “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2017, năm 2018.

Những mặt còn hạn chế:

Lĩnh vực đô thị rất rộng, phạm vi giám sát lớn nên việc khảo sát, giám sát đôi lúc vẫn chưa toàn diện. Công tác tổng hợp báo cáo kết quả giám sát còn chậm do một số đơn vị gửi báo cáo trễ hạn; nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chưa đề xuất, kiến nghị để giải quyết cụ thể theo kế hoạch; một số cơ quan được mời tham gia khảo sát, giám sát cử cán bộ chưa đúng thành phần.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết