11/05/2021 - 19:08

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Về cơ cấu thành phần Ban Ðô thị của HÐND thành phố

Ban Ðô thị của HÐND thành phố được kỳ họp thứ nhất HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HÐND ngày 30-6-2016, gồm 9 thành viên. Bao gồm các đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, với cơ cấu là đại biểu HÐND thành phố đang công tác trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giao thông, xây dựng, môi trường hoặc có chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực đô thị.

Tại Nghị quyết số 04/NQ-HÐND ngày 30-6-2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng Ban đô thị của HÐND thành phố gồm 1 trưởng ban và 1 phó trưởng ban (ông Mai Như Toàn, Trưởng ban và ông Nguyễn Kỳ Nam, Phó Trưởng ban cùng 6 thành viên là đại biểu HÐND thành phố). Ðến tháng 7 năm 2018, để kiện toàn tổ chức, do ông Mai Như Toàn, Trưởng Ban Ðô thị được miễn nhiệm trưởng ban và chuyển công tác, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. Theo đó, tại Nghị quyết số 06/NQ-HÐND ngày 9-7-2018 xác nhận kết quả bầu cử ông Nguyễn Văn Dũng, giữ chức vụ Trưởng Ban Ðô thị và Nghị quyết số 22/NQ-HÐND về việc phê chuẩn bổ sung danh sách ủy viên Ban Ðô thị của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiện nay, Ban Ðô thị có 9 thành viên; trong đó, có 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban hoạt động chuyên trách. Ngay sau khi được thành lập, ban đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban và lãnh đạo chuyên trách của ban tạo thuận lợi và phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của từng thành viên trên mỗi cương vị công tác, đảm bảo các hoạt động theo chương trình, kế hoạch hằng năm đề ra. Ðồng thời, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo thường trực HÐND thành phố và HÐND thành phố lĩnh vực phụ trách của ban, thông qua các hoạt động giám sát, thẩm tra, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tại cơ quan công tác và nơi ứng cử, theo dõi, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại trước, sau mỗi kỳ họp trong nhiệm kỳ. Qua đó, góp phần quan trọng cho hiệu quả hoạt động của HÐND thành phố đối với lĩnh vực đô thị mà ban phụ trách cũng như đóng góp vào thành quả phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2016-2021.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết