19/05/2021 - 18:48

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Cơ cấu, tổ chức hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách của HÐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra tại kỳ họp thứ nhất vào ngày 30-6-2016, với dự kiến cơ cấu 9 thành viên; trong đó, có 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban hoạt động chuyên trách. Kết quả, HÐND thành phố đã bầu 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 6 thành viên của ban. Ðến kỳ họp thứ 4 của HÐND thành phố khóa IX, HÐND thành phố bầu bổ sung thêm 1 phó trưởng ban. Từ kỳ họp thứ 13 của HÐND thành phố đến nay, Ban Kinh tế - Ngân sách còn 7 thành viên (1 thành viên được nghỉ hưu theo quy định).

Về trình độ chuyên môn của thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, có 1 trình độ đại học, 5 thạc sĩ, 1 tiến sĩ.

Ðể tạo thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động, ngay sau khi được thành lập, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chuyên trách của Ban. Qua đó, nhằm phát huy cao nhất khả năng chuyên môn của từng thành viên Ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết