01/03/2008 - 10:06

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2007

Tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu và sự sắc bén của công tác tư tưởng

Ngày 29-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2007 và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ năm 2008.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cơ quan làm công tác tuyên giáo trong toàn quốc về những kết quả đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của công tác tuyên giáo: Công tác tham mưu, dự báo tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn chậm, lúng túng. Sức thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tư tưởng còn hạn chế; việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng và dư luận còn chậm, chưa chủ động giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong thế hệ trẻ chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Một số hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong công tác chỉ đạo, quản lý, hoạt động báo chí vẫn chưa khắc phục được. Công tác thông tin đối ngoại còn nhiều hạn chế...

Về nhiệm vụ của công tác tuyên giáo năm 2008, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sự sắc bén, chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, các đối tượng xã hội, kịp thời đề xuất và thực hiện các giải pháp giải quyết có hiệu quả. Đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi ở mọi cấp, mọi ngành và trong toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, đơn vị tổ chức rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch triển khai Cuộc vận động trong năm 2008.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ cho nhiệm vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X, tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và chuẩn bị cho xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng.

Phát huy mặt tích cực, ưu điểm, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm của báo chí để báo chí làm tốt chức năng là vũ khí, công cụ sắc bén trên lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta.

Làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quan điểm, đường lối, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường để các lĩnh vực này đóng góp tích cực vào phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và sự phát triển bền vững của đất nước.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật; xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 và định hướng 2020”, Đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”. Đổi mới trong chỉ đạo để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy lùi các hiện tượng không lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa - tinh thần phong phú, lành mạnh trong Đảng và trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết