05/08/2020 - 21:08

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố

(CT) - Chiều 5-8, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, làm việc với các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, để thực hiện tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ban, ngành Trung ương vào dự thảo Văn kiện ÐH Ðảng bộ thành phố.

Cụ thể, các ý kiến đề xuất thành phố điều chỉnh chủ đề ÐH; đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 cần bám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thời kỳ CNH-HÐH đất nước. Cần bổ sung kết quả phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc gia. Ðánh giá rõ hơn vai trò của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố trong lãnh đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bổ sung kết quả nội dung công tác dân vận của Ðảng, chính quyền, công tác tiếp dân, công tác tôn giáo, dân tộc thời gian qua. Phân tích sâu những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan thời gian qua trong phát triển kinh tế của thành phố để đề ra giải pháp khắc phục. Ðề nghị bổ sung dự báo tình hình phát triển kinh tế vùng ÐBSCL và thành phố để phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt…

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện ÐH Ðại biểu Ðảng bộ thành phố đã thảo luận, phân tích làm rõ các ý kiến đóng góp của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và các bộ, ban, ngành Trung ương. Ðồng thời thống nhất phân công các sở, ban, ngành thành phố nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để bổ sung vào dự thảo văn kiện ÐH.  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố nghiên cứu để cập nhật, bổ sung các nội dung góp ý của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Các sở, ban, ngành thành phố cần rà soát số liệu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 bảo đảm chính xác. Nội dung bổ sung và số liệu rà soát của các sở, ban, ngành thành phố giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp đưa vào báo cáo chính trị ÐH. Chậm nhất ngày 22-8, các văn kiện và các văn bản, tham luận tại ÐH phải hoàn chỉnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố giao các ban xây dựng đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy chuẩn bị đầy đủ và hoàn thành sớm các văn bản, các tham luận, phát biểu và chương trình ÐH…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết