21/09/2023 - 10:04

Thực hiện thủ tục cho người sử dụng đất mà không phải rà soát lại diện tích đất ở

Một bạn đọc ở phường Thới An, quận Ô Môn, hỏi: Năm 1991, tôi được UBND huyện Ô Môn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), diện tích 1.200m2 đất thổ cư. Xin hỏi, khi tôi có nhu cầu thực hiện giao dịch liên quan đến phần đất thì phần diện tích đất thổ cư của tôi vẫn giữ nguyên là 1.200m2, đúng hay không?

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ có Công văn 1562/STNMT-CCQLĐĐ hướng dẫn thực hiện:

Thực hiện Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 4-11-2019 của UBND thành phố về việc kiểm tra, rà soát các trường hợp GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định trên địa bàn thành phố; Kế hoạch 35/KH-UBND ngày 2-1-2021 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 158/KH-UBND, để thống nhất trong việc rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Về cơ sở pháp lý rà soát: thực hiện theo mục 2.1, phần II Kế hoạch 35/KH-UBND (điều chỉnh, bổ sung phần II, Kế hoạch 158/KH-UBND). Theo đó, trường hợp người sử dụng đất đã được cấp GCNQSDĐ lần đầu có đất ở thuộc trường hợp được Nhà nước công nhận tại thời điểm cơ quan thẩm quyền chưa ban hành Quyết định quy định hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy chứng nhận đã cấp. Đối với các trường hợp này, UBND các quận, huyện, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện thực hiện thủ tục cho người sử dụng đất mà không phải rà soát lại diện tích đất ở. 

Các quyết định quy định hạn mức công nhận đất ở đã được UBND tỉnh Cần Thơ (TP Cần Thơ) ban hành qua các thời kỳ bao gồm: Quyết định 67/2000/QĐ-UB ngày 2-11-2000 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để đền bù bằng đất, giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118/TTg và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 17-11-2000); Quyết định 55/2005/QĐ-UB ngày 17-8-2005 của UBND TP Cần Thơ về việc quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao (có hiệu lực từ ngày 27-8-2005); Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 24-11-2014 của UBND TP Cần Thơ quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (có hiệu lực từ ngày 5-12-2014).

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết