05/01/2019 - 17:41

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 

(CT)- Ngày 5-1-2019, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của Thành ủy; trong đó tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò đòn bẩy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Thành ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới công tác triển khai học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết phù hợp với từng đối tượng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định về nêu gương; quan tâm thực hiện tốt chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý;…

Trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ trực thuộc; chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ra mắt trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối. Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt kết quả khá toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2018. Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng;... Trong năm, các cấp ủy kết nạp 363 đảng viên mới, đạt 145,20% kế hoạch năm. 

    Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết