11/03/2014 - 21:53

HĐND quận Cái Răng

Tập trung giám sát các vấn đề cử tri quan tâm

(CT)- Năm 2014, Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND quận Cái Răng tập trung giám sát công tác xây dựng cơ bản, việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo trên địa bàn quận; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển toàn diện phường Thường Thạnh, giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020; tình hình thực hiện nâng chất các danh hiệu văn hóa; công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND quận sẽ giám sát việc thực hiện Chủ đề năm 2014; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận; việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn…

KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết