07/01/2019 - 09:11

Đồng chí Cao Văn Ngoan, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh:

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, thời gian qua, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hóa hình thức tuyên truyền gắn với tăng cường, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, hiệu quả, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn các chi bộ, từng cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, chú trọng thực hiện các biện pháp “tự soi, tự sửa” có hiệu quả ở từng cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW và Quy định 55-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và Quy định số 03-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó là tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trực thuộc; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và sinh hoạt đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, họp cơ quan, đơn vị; điều chỉnh các quy chế làm việc, xây dựng các quy định, chuẩn mực, quy tắc để tập thể và cá nhân thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện vi phạm. Qua đó, tạo ra phong trào tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.

 QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết