03/09/2017 - 17:31

Đồng chí Hứa Hồng Tươi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng:

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh hiện nay. Qua đó, giúp cho từng đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao, các cấp ủy Đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng. Trong sinh hoạt, cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để từng đảng viên nhận rõ hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục và phát hiện những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng viên để xử lý kịp thời. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm động viên, biểu dương những đảng viên dám đấu tranh bảo vệ cái đúng; thẳng thắn phê bình những đảng viên có tư tương nể nang, “dĩ hòa vi quý”, ngại va chạm. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với những nơi có vấn đề phức tạp, những trường hợp có biểu hiện suy thoái, tham nhũng nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, cũng cần kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và thực sự tiền phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Song song đó là tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết không biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm đối với những trường hợp gây mất uy tín của Đảng…

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết