06/05/2009 - 09:40

Sẽ có 12 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

Đây là mục tiêu tổng quát trong Tờ trình Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4, diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-5, đã được Chính phủ thông qua.

Bình quân hàng năm cả nước sẽ đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn; trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Ngay trong giai đoạn 2009-2010, sẽ có khoảng 800.000 lao động nông thôn được học nghề theo Dự án "Tăng cường năng lực dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục- đào tạo đến năm 2010 (gọi tắt là Dự án 7). Khoảng 30.000 lao động nông thôn được học nghề theo các mô hình thí điểm với 50 nghề đào tạo, trong đó đặt hàng dạy nghề cho khoảng 12.000 người thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế. Đào tạo, bồi dưỡng 100% công chức xã về trình độ chuyên môn, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đạt trình độ trung cấp đối với vùng đồng bằng là 80%, vùng núi là 70%. Tiếp đó, giai đoạn 2011-2015, đào tạo nghề cho 5,2 triệu lao động nông thôn và giai đoạn 2016-2020, đào tạo nghề cho 6 triệu lao động nông thôn. Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến khoảng 32.679 tỉ đồng.

Như vậy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, lần đầu tiên, nước ta triển khai thực hiện một đề án đào tạo nguồn nhân lực nông thôn lớn như vậy. Đề án là giải pháp lớn mang tầm chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho khu vực này phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, 12 triệu trong tổng số 34 triệu lao động nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng kéo dài trong 12 năm tới, thì vẫn còn tới khoảng 22 triệu lao động nông thôn chưa được đào tạo, bồi dưỡng, chưa thể đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Vì thế phải có sự lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án khác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn.

Chủ trì thảo luận về Đề án này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện Đề án để có thể đầu tháng 7-2009 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

QUANG LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết