20/06/2021 - 17:24

Sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế 

Công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ hướng dẫn người dân đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ công.

(CT) - Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế.

UBND thành phố đã trình Ban Thường vụ Thành ủy đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp thành phố, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NÐ-CP và Nghị định số 120/2020/NÐ-CP; xin ý kiến tổ chức lại Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ, giải thể một số đơn vị (Quỹ bảo trì đường bộ, Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ và Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ). Ðồng thời, phê duyệt dự toán cơ chế tài chính cho 12 đơn vị; thống nhất điều chỉnh lộ trình thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế; giao Sở Nội vụ tham mưu việc thành lập Ðội kiểm tra quy tắc đô thị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận Ninh Kiều; thực hiện thí điểm xây dựng Trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh thành phố.

Về công tác biên chế, tinh giản biên chế, vị trí việc làm, tính đến ngày 10-5-2021, thành phố đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế năm 2021 đối với 36 cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã cắt chuyển 27 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển 170 chỉ tiêu, giao bổ sung 181 số lượng người làm việc trong các các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Từ nay đến cuối năm, UBND thành phố giao Sở Nội vụ triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi phê duyệt. Ðồng thời, sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NÐ-CP; phê duyệt cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025;...

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết