06/05/2019 - 11:24

Đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Long

Quan tâm kiểm tra, giám sát để ngăn chặn suy thoái

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh và ngang tầm nhiệm vụ. Để thực hiện có hiệu quả, cần phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, mỗi CB, ĐV phải nêu cao trách nhiệm tự giác tu dưỡng, thẳng thắn nhìn nhận những biểu hiện suy thoái để đề ra biện pháp, lộ trình khắc phục; thường xuyên rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, không bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo làm phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống. Phải có thái độ nghiêm túc trong công tác tự phê bình, chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phòng tránh suy thoái.

Mặt khác, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao, xác định đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, phải gắn vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là những hậu quả do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Có như vậy, mới động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên nỗ lực học tập và làm theo. Các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đối với CB, ĐV. Trong đó, cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao...

Song song đó là phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân đối với CB, ĐV. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những CB, ĐV có biểu hiện suy thoái, vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV…

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết