11/04/2024 - 21:59

Quân khu 9 tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 

(CT) - Ngày 11-4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Quân khu 9 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố… dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố và lãnh đạo các sở, ngành thành phố, địa phương dự hội nghị.

Năm qua, Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thông tư, hướng dẫn của cấp trên cho từng cấp thực hiện chặt chẽ, thống nhất; giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên đi vào nền nếp, chất lượng môn học được nâng lên; phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được đẩy mạnh, đạt mục đích, yêu cầu đề ra… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2024, Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu 9 tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Luật Giáo dục QP&AN, các nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp; cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường tổ chức rà soát, phân cấp đối tượng; tổ chức việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở... Ðồng thời tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp đối với các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện môn học giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết