11/06/2018 - 07:16

Đồng chí Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Thường Thạnh, quận Cái Răng:

Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là 2 văn bản để cán bộ, đảng viên làm căn cứ tu dưỡng, rèn luyện trong suốt quá trình công tác cũng như trong cuộc sống.

Vì vậy, để thực hiện nghiêm và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xem đây là việc trọng tâm, phải làm hằng ngày và thường xuyên, liên tục. Trước tiên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải làm gương thực hiện trước, rồi triển khai ngay cán bộ, đảng viên, nhân viên toàn cơ quan, đơn vị. Hằng tuần, hằng tháng cần tự soi rọi, tự nhận xét trước cơ quan, đơn vị những việc làm được và chưa làm được, đề ra những nội dung cần phấn đấu, thực hiện trong thời gian tới. Tiếp đó là đến cấp phó của người đứng đầu, các cán bộ, đảng viên và toàn thể cơ quan, đơn vị.

Song song với việc làm gương trước, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải triển khai, nắm tình hình cụ thể từng chi bộ, từng đảng viên, để có cách triển khai thực hiện cho phù hợp. Trong triển khai thực hiện phải chọn những những nội dung cần làm trước, làm sau, không nên làm một lúc mà hiệu quả không cao. Vì đã là tu dưỡng rèn luyện thì phải có thời gian để thay đổi, để thực hiện và để làm theo.

Mỗi địa phương, đơn vị đều có đặc điểm riêng; nếu người đứng đầu cấp ủy gương mẫu thực hiện trước thì cấp dưới sẽ tự giác thực hiện theo. Ví dụ những việc làm gương gần gũi hằng ngày, như: tác phong, lề lối làm việc; định hướng công việc, phân công giao việc, kiểm tra giám sát, khen thưởng, nhắc nhở cấp dưới… Theo tôi, làm được những điều đó, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 sẽ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đạt hiệu quả hơn.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết