23/03/2016 - 14:19

Phấn đấu đến hết năm 2016 cả nước có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đến hết năm 2016 cả nước có khoảng 25% số xã đạt chuẩn NTM; có 25 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân/xã cả nước tăng thêm từ 1-1,2 tiêu chí so với năm 2015; tỷ lệ số xã đạt dưới 10 tiêu chí còn khoảng 25%, giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống 250 xã.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn xã, thôn (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi), hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Bên cạnh đó, từng bước tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; giữ vững an ninh, trật tự xã hội và quốc phòng trên địa bàn nông thôn. Ngoài ra, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy tham mưu, giúp việc các cấp theo hướng chuyên nghiệp và tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

N. Bảo

Chia sẻ bài viết