28/04/2019 - 19:04

Đồng chí Lê Thị Bích, Phó Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ Bộ phận Khu vực 4, phường An Thới:

Phải nghiêm túc và quyết tâm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng

Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã thể hiện quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Việc thực hiện nghị quyết đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở. Nhằm thực hiện Nghị quyết 04 đạt hiệu quả hơn, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, quán triệt nghiêm túc và quyết tâm cao trong thực hiện. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào để quần chúng noi theo. Nhất là các phong trào ở nơi mình cư trú; vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo và sát cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt tăng cường tham gia các cuộc đối thoại, tiếp dân để kịp thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị của dân.

Theo tôi, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cần phát huy vai trò của mình trong tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện vai trò của mình, nhất là quan tâm giải quyết những ý kiến góp ý cũng như kiến nghị từ các cơ quan này.

Bên cạnh đó, chính sách tiền lương hiện nay chưa đảm bảo được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức nên chưa phát huy được tài năng và sự cống hiến của họ. Do vậy, các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tính toán mức lương phù hợp nhằm đảm bảo đời sống cũng như tạo được động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời để cán bộ, đảng viên không vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để giới trẻ có những suy nghĩ, hành động đúng khi tham gia mạng xã hội...

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết