14/12/2017 - 21:40

Nông thôn TP Cần Thơ qua số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 

Kỳ cuối: Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp, nông thôn

TP Cần Thơ đã và đang chuẩn bị các bước để tiến tới cung cấp số liệu chính thức và một số đánh giá cơ bản thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 TP Cần Thơ (Tổng điều tra). Bởi kết quả này là cơ sở dữ liệu quan trọng, phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hằng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Báo Cần Thơ đã trao đổi với ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ về kết quả Tổng điều tra nói trên.

* Kết quả Tổng điều tra cho thấy bức tranh toàn cảnh về nông thôn, nông nghiệp, nông dân của TP Cần Thơ đã có những thay đổi theo hướng tích cực và khá toàn diện. Những thay đổi này thể hiện ở các điểm chủ yếu nào, thưa ông?

- Những thay đổi chủ yếu có thể kể như: Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Môi trường sống khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện như lĩnh vực xử lý rác thải, cung cấp nước sạch.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, các xã đạt tiêu chí nông thôn mới hoàn thiện và nâng cao chất lượng nông thôn mới bền vững. Cánh đồng lớn luôn được đầu tư mở rộng, mang hiệu quả kinh tế cho nông hộ, từng bước hình thành vùng lúa nguyên liệu chất lượng và tính cạnh tranh cao, phục vụ cho xuất khẩu.

Trình độ của cán bộ, công chức chủ chốt của xã được đào tạo, nâng cao chuyên môn, chuẩn hóa theo yêu cầu từng vị trí, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý nhà nước. Đội ngũ công chức xã và môi trường làm việc luôn được bồi dưỡng đào tạo, đầu tư trang thiết bị để đảm bảo được yêu cầu ngày càng cao của công việc với tính chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, kinh tế nông thôn, nông nghiệp phát triển không ngừng đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thể hiện qua điều kiện sống và đồ dùng chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt của hộ tăng nhiều hơn so với các kỳ Tổng điều tra trước. Các chương trình, chính sách xã hội ở khu vực nông thôn luôn được quan tâm đầu tư thực hiện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện thể hiện qua giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo các khu vực dân cư.

* Bên cạnh những thành tựu đạt được, kết quả Tổng điều tra còn cho thấy những hạn chế gì, thưa ông?

- Đó là một số bộ phận cư dân nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm, trong sinh hoạt thường ngày và tiếp cận các dịch vụ khác của xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật có nâng lên nhưng cũng chưa đáp ứng kịp yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Môi trường sinh thái một số địa bàn nông thôn đang bị ô nhiễm chậm cải thiện. Giá bán sản phẩm nông nghiệp biến động, gây khó khăn cho nông dân; trồng trọt và thủy sản phát triển nhưng chưa bền vững. Ngoài ra, quy mô đất đai và lao động bình quân 1 hộ nông lâm sản còn nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn, gắn với chế biến xuất khẩu…

Nhờ phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nông dân TP Cần Thơ dễ dàng hơn trong vận chuyển, mua bán hàng nông sản.

* Để nông nghiệp, nông thôn phát triển như kỳ vọng, theo ông, chính quyền thành phố cần phải làm gì trong thời gian tới?

- Trước những hạn chế, bất cập trên, thiết nghĩ, TP Cần Thơ cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch và các chính sách đào tạo nghề và việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, hỗ trợ về vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để hộ dân mở rộng quy mô sản xuất; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn để nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nông nghiệp vào sản suất nông nghiệp và thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng và cạnh tranh của hàng hóa, tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Thành phố cần quan tâm hơn nữa việc bảo vệ môi trường vùng nông thôn; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã theo quy định về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước… để góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận 07-KL/TW ngày 28-9-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, đề án tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 của UBND TP Cần Thơ. Có như vậy thành phố mới phát triển xứng với tiểm năng và vị thế một thành phố trung tâm, động lực phát triển vùng ĐBSCL.

* Xin cảm ơn ông!

Quang Đăng (Thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết