05/07/2016 - 09:51

Nhịp cầu dân cử

Những bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

Biện pháp hoạt động:

- Nội dung, kế hoạch giám sát được chọn lọc, lấy ý kiến của tất cả các thành viên Ban, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Từ đó, được sự đồng thuận cao, nội dung giám sát phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thực tế, giúp đơn vị được giám sát tháo gỡ khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước khi giám sát, cần khảo sát ở cơ sở, sau đó làm việc với các cơ quan chuyên môn, đối chiếu với các văn bản pháp luật hiện hành, để có ý kiến, kiến nghị xác đáng, đúng luật định và phù hợp thực tiễn, đề xuất giải pháp hữu hiệu, giúp cho đơn vị chịu sự giám sát thấy rõ vấn đề còn tồn tại, để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Báo cáo kết quả giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, cần chấn chỉnh của các đơn vị, hoặc những vấn đề cần phải quan tâm, tập trung giải quyết hoặc xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kiến nghị các biện pháp khắc phục đảm bảo nghị quyết của HĐND thành phố và các quy định của các cơ quan nhà nước cấp trên thực hiện nghiêm túc.

- Nội dung thẩm tra đánh giá phải có tính tổng hợp và khái quát cao, tránh việc liệt kê các số liệu và đánh giá chung chung. Để đạt được kết quả cao, Ban thu thập thông tin từ nhiều nguồn, thông qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, báo chí, tổng hợp thông tin số liệu của các sở, ngành, địa phương, từ đó làm cơ sở thực hiện thẩm tra bảo đảm đạt yêu cầu, chất lượng.

Những bài học kinh nghiệm cụ thể:

Một là, thường xuyên, kịp thời phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các Ban của HĐND, thực hiện theo sự điều hòa của Thường trực HĐND trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, HĐND thành phố.

Hai là, thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp công tác với UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, tổ chức,... trong các hoạt động giám sát tại các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Ban của HĐND thành phố với Ban của HĐND các tỉnh, thành bạn.

Ba là, chú trọng công tác đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, chuyên viên giúp việc cho Ban một cách chuyên sâu, chú trọng đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực kiểm toán, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán thu chi ngân sách,... Tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban như kinh phí hoạt động, phương tiện, cơ sở vật chất,...

Chia sẻ bài viết