21/09/2021 - 08:42

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Từ ngày 15-10-2021, Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định về nguyên tắc thực hiện hỗ trợ, tiêu chí xác định DNNVV, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo... 

Sở Công Thương TP Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện “3 tại chỗ” ở Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa, để có các giải pháp hỗ trợ thiết thực, phù hợp. Ảnh: HOÀNG YẾN

Sở Công Thương TP Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện “3 tại chỗ” ở Công ty Cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa, để có các giải pháp hỗ trợ thiết thực, phù hợp. Ảnh: HOÀNG YẾN

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ

Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong từng thời kỳ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV quyết định số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc DNNVV nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước; DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ trước. Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

Tiêu chí xác định DNNVV

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng: doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỉ đồng. Doanh nghiệp nhỏ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỉ đồng (nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ). Doanh nghiệp vừa sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỉ đồng (nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ).

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ: doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỉ đồng. Doanh nghiệp nhỏ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỉ đồng (nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ). Doanh nghiệp vừa sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỉ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỉ đồng (nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ).

Về hỗ trợ công nghệ

DNNVV sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp...

Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Đối với hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, DNNVV sẽ được hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp. Miễn học phí cho học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp.

Đối với hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, DNNVV được miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp tỉnh. DNNVV truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Miễn phí tham gia các khoá đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với DNNVV thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo (Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác).

Về hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, DNNVV sẽ được hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại DNNVV nhưng không quá 1 khóa/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá 1 khóa/năm/doanh nghiệp.

DNNVV còn được hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong DNNVV tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khoá đào tạo...

HOÀNG YẾN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết