12/11/2008 - 21:03

Nhận dạng người bằng mùi

Mỗi người đều có một mùi riêng không thể lẫn lộn?

Trong lĩnh vực pháp y và pháp chứng, dấu vân tay và ADN là hai công cụ hữu hiệu giúp nhận dạng chính xác nạn nhân. Tuy nhiên, trong tương lai con người cũng có thể được nhận dạng qua dấu vết mùi của cơ thể họ. Theo Trung tâm nghiên cứu giác quan Monell (Mỹ), mỗi người chúng ta đều có mùi đặc trưng, giống như dấu vân tay hoặc ADN, nên có thể dùng để tạo ra kho ngân hàng mùi của người.

Kết quả thử nghiệm trên chuột cho thấy ăn thực phẩm nặng mùi như tỏi có thể làm thay đổi mùi của cơ thể, nhưng không che đậy được mùi căn bản vốn do gien quyết định. Những con chuột được cho ăn thực phẩm nặng mùi vẫn có thể được đồng loại nhận dạng ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng mùi đặc trưng có lẽ đã tiến hóa giúp các loài lựa chọn bạn tình và khoanh vùng lãnh địa.

Tác giả Jae Kwak cho rằng cũng như dấu vân tay, dấu vết mùi có thể trở thành một phương thức đáng tin cậy để nhận dạng cá nhân. Thử nghiệm trên mở ra triển vọng chế tạo các thiết bị nhận dạng mùi cá nhân ở mỗi người.

H.A (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết