14/01/2023 - 12:07

Ngành Giáo dục thành phố kiểm soát, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(CT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023.

Theo đó, phụ lục danh mục có 25 nhiệm vụ, điển hình như: xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên cơ sở quy trình nội bộ giải quyết TTHC; cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả, trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC để đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, công chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

B.NG

Chia sẻ bài viết