01/04/2024 - 06:00

Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

(CT) - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11-1-2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch đề ra giải pháp tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học tăng cường hoạt động giảng dạy, gắn với nghiên cứu, phát triển KH&CN. Trong ảnh: Tòa nhà Công nghệ cao Trường Đại học Cần Thơ.

Kế hoạch nhằm quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Kết luận số 69-KL/TW; nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KH&CN và đổi mới sáng tạo, phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ðồng thời, tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Kết luận số 69-KL/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đề ra 6 nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo. Ðổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch cũng đề ra giải pháp nâng cao tiềm lực KH&CN và đổi mới sáng tạo. Theo đó, tiếp tục sắp xếp, đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với các tổ chức KH&CN công lập; tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học tăng cường hoạt động giảng dạy, gắn với nghiên cứu, phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng vào các lĩnh vực thế mạnh của thành phố. Ðào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN; triển khai các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đội ngũ cán bộ KH&CN. Chú trọng đầu tư, hỗ trợ thành lập các trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

Các giải pháp trọng tâm nữa là phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN. Trong đó, kế hoạch xác định đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành sàn giao dịch công nghệ; tổ chức các sự kiện giới thiệu, trình diễn công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu về công nghệ chào bán và nhu cầu công nghệ phục vụ hoạt động của sàn giao dịch. Chủ động tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến thị trường KH&CN, kết nối cung cầu công nghệ, quảng bá thị trường KH&CN, xúc tiến thương mại và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ mới công bố, trình diễn, giới thiệu, tham gia hội chợ công nghệ trong và ngoài nước. Tăng cường hỗ trợ xác lập tài sản trí tuệ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Cuối cùng, đó là vai trò của việc đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức KH&CN có vốn nước ngoài.

Tin, ảnh: DUY LỮ

Chia sẻ bài viết