29/12/2019 - 18:45

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy phường Thường Thạnh:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường Thường Thạnh nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cá nhân nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong lời nói, việc làm, chuẩn mực trong đạo đức, lối sống, tạo niềm tin trong nhân dân.

Hiện nay, Đảng bộ phường Thường Thạnh có 337 đảng viên, với 17 chi bộ trực thuộc. Nhằm thực hiện hiệu quả NQTW4 và Chỉ thị 05, Đảng ủy phường tổ chức cho đảng viên cam kết không suy thoái; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm. Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy đưa việc thực hiện NQTW4 và Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ; lựa chọn một số nội dung chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ chính trị và hạn chế của cơ quan, đơn vị để tiến hành thảo luận, trao đổi tìm giải pháp khắc phục hạn chế và đề ra phương hướng phấn đấu.

Song song đó, Đảng ủy phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ và sinh hoạt chuyên đề đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. Trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy phường xác định một số nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến, như: thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Để thực hiện hiệu quả hơn NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, từng cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu “nói đi đôi với làm”; thực hiện nghiêm túc những điều mình đã cam kết theo NQTW4 và đăng ký thực hiện theo Chỉ thị 05. Cấp ủy đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết