02/02/2008 - 11:59

Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức

(TTXVN)- Để thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ công chức, viên chức, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg.

Chỉ thị nêu rõ: Thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của Nhà nước phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, công chức, viên chức. Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động và thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức. Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức lao động và thời giờ làm việc đã được phê duyệt, áp dụng cơ chế khoán theo công việc hoặc theo thời gian thực hiện công việc. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện chương trình, kế hoạch được giao. Thực hiện nghiêm chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO- 9001:2000. Đề cao trách nhiệm gương mẫu, thực hiện các quy định, có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức, viên chức... Đối với cán bộ công chức, viên chức phải chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không đi muộn về sớm, không chơi games trong giờ làm việc, không uống rượu bia trước và trong giờ làm việc...

Chia sẻ bài viết