15/10/2019 - 11:02

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ:

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin trong nhân dân 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn xem công tác dân vận (DV) là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Đảng. Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác DV của Đảng, 20 năm Ngày DV của cả nước và kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiền Phong,Thành ủy viên,  Trưởng Ban DV Thành ủy, về những kết quả nổi bật trong công tác DV tại thành phố Cần Thơ. Đồng chí cho biết:

- Từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác DV là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác DV có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Trong bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc DV rất quan trọng. DV kém thì việc gì cũng kém. DV khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, các địa phương, đơn vị trong TP Cần Thơ đã năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm “DV khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những thành tích to lớn đó, có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ làm công tác DV của Đảng qua các thời kỳ. Nổi bật nhất là hệ thống DV từ thành phố đến cơ sở tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; làm nòng cốt phát động và triển khai rộng khắp các mô hình “DV khéo” trên các lĩnh vực; thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, các tôn giáo.

Hệ thống DV các cấp làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác DV; nâng cao hiệu quả phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ đủ chuẩn, nhiều cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn được phân công làm công tác DV. Ban DV từ thành phố đến quận, huyện đều bố trí đủ biên chế theo quy định, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Công tác DV chính quyền được thực hiện tốt hơn, đặc biệt là triển khai nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện tốt “Năm DV chính quyền 2019”; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, từ đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân. Công tác DV lực lượng vũ trang được tăng cường, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho người nghèo, khó khăn bằng những mô hình, việc làm thiết thực; làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, không ngừng củng cố, kiện toàn các chi, tổ hội ở cơ sở.

Cụ thể, qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “DV khéo” đạt được kết quả gì, thưa đồng chí?

- Qua 10 năm triển khai phong trào thi đua “DV khéo” trên địa bàn thành phố đã có 12.377 mô hình, điển hình “DV khéo” được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 4.104 mô hình, lĩnh vực văn hóa - xã hội có 5.548 mô hình, lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 1.598 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 1.127 mô hình. Tổng giá trị thực hiện các mô hình DV khéo của toàn thành phố trong 10 năm qua hơn 13.520 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế, các cấp ủy, chính quyền, DV, Mặt trận, các ngành, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động và khuyến khích nhân dân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; tập trung chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi kém hiệu quả; áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh; vận động nhân dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã... Ngoài ra, các đoàn thể còn tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo ổn định đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký và xây dựng các mô hình, điển hình “DV khéo” đã tạo đồng thuận cao trong xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội; các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần tích cực vào sự phát triển địa phương, đơn vị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua “DV khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều cuộc đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp tại cơ sở; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị...

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018 được khen thưởng. Ảnh: Ngọc Quyên

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đồng chí, công tác DV còn những hạn chế nào?

- Công tác DV vẫn còn hạn chế, như: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ công tác DV; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác DV tại một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận trong nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời, nhất là các vấn đề bức xúc; tham mưu giải quyết một số vụ việc phức tạp phát sinh đạt hiệu quả chưa cao. Nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể từng lúc, từng nơi chưa đổi mới mạnh mẽ, chưa xây dựng được phong trào mang tính đặc trưng, tiêu biểu; một số mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình chậm được nhân rộng. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác DV từng lúc, từng nơi chưa chặt chẽ. Công tác nắm tình hình đoàn viên, hội viên ở một số địa phương chưa tốt; tỷ lệ đoàn viên, hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt định kỳ còn thấp.

Sắp tới, công tác DV cần tiếp tục tăng cường, đổi mới như thế nào để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa đồng chí?

- Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác DV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố trong điều kiện hiện nay, các cấp ủy, chính quyền, DV, mặt trận, đoàn thể thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác DV, xác định DV và công tác DV là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước.

Kịp thời triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác DV. Trọng tâm là Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác DV chính quyền gắn với quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tăng cường bám cơ sở, gần dân, đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh.

Hệ thống DV các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, “DV khéo” và nhân rộng các mô hình, điển hình; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn, hội cho phù hợp với nhu cầu thực tế và nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ làm công tác DV cần thực hiện tốt tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Những người phụ trách DV cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” gắn với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần nâng cao hiệu quả công tác DV, tạo niềm tin trong dân.

Xin cảm ơn đồng chí!

THANH THY (thực hiện)

Chia sẻ bài viết