01/09/2019 - 17:45

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua sinh hoạt chi bộ, chi bộ giáo dục, quản lý đảng viên (ĐV).

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong ĐV, theo tôi, cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, cần chọn những vấn đề nổi cộm, những bức xúc, vướng mắc, những lo lắng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của ĐV, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ ĐV. 

Trong sinh hoạt chi bộ, mỗi ĐV phải trung thực, thẳng thắn tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người ĐV. Qua tự phê bình và phê bình, kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng những ĐV có thành tích tốt, xử lý kỷ luật nghiêm minh những ĐV vi phạm, kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những ĐV không đủ tư cách.

Song song đó, cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng của chi bộ. Chi ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ.

Trong sinh hoạt chi bộ, cần lồng ghép với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề học tập và làm theo hằng năm và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái trong ĐV.

PHƯƠNG NAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết